• اسید سنج دیجیتال با کاربری تست خاک ومواد غذایی

اسید سنج :0~ 14PH دقت اندازه گیری (0.01PH) همراه با دوبافر 4و7

                            (محصول شرکت Lutron)

اسید سنج دیجیتال با کاربری تست خاک ومواد غذایی

  • مدل کالا: PH-212
  • موجودی: طبق سفارش